woensdag 21 juni 2017

Coördination Envelopes

Hi, it's me again.Today I'm showing off two envelopes that go along with the cards from previous Whimsy Stamps release week cards (card one, card two).                * Hallo, ik ben het weer. Hieronder laat ik twee enveloppen zien die horen bij de kaarten van de Whimsy Stamps release van  vorige week (kaart één, kaart twee).
 
 

I think it's always fun to create matching envelopes, it makes the excitement a lot more fun to get the card.                * Ik vind het altijd leuk om bijpassende enveloppen te creëren, het maakt het nog leuker om de kaart te krijgen.
 

See you back on Friday!                * Ik zie je terug op vrijdag!https://whimsystamps.com/products/little-isis-relaxing https://whimsystamps.com/products/furever-in-our-hearts https://whimsystamps.com/products/furever-friends-die-set

maandag 19 juni 2017

NND: #49 Sketch Challnege

 Hello everyone!! I hope you had a wonderful weekend. Today we start a new week on the new Newton's Nook Design challenge on the challenge blog. This time it's a sketch challenge (se picture to see the sketch).               * Dag iedereen!! Ik hoop dat je een geweldig weekend had. Vandaag beginnen we een nieuwe week met de nieuwe Newton's Nook Design uitdaging op het challenge blog. Deze keer is het een schetsuitdaging (zie de foto helemaal onderaan om de schets te zien).


 
On the previous challenge I used distress ink to make my own striped background paper (click here if you want to see that card). For this challenge I thought to make again my own pattern, this time directly on the card base.               * Op de vorige uitdaging gebruikte ik distress ink om mijn eigen gestreepte achtergrondpapier te maken (klik hier als u die kaart wilt zien). Voor deze uitdaging dacht ik opnieuw mijn eigen patroon te maken, deze keer direct op de kaartbasis.


 
After making the background, tied a bow and placed my scene on scrapbook paper the card was almost finished. I also used the sequences of the Newton's Nook Design and Studio Katia summer blog hop from the beginning of this month. This is how the card looks at the end:               * Na het maken van de achtergrond, een strik vastgebonden te hebben en mijn scène op scrapbookpapier te plaatsen, was de kaart bijna klaar. Ik gebruikte ook de sequenties van het  Newton's Nook Design en Studio Katia zomer blog hop vanaf het begin van deze maand. Dit is hoe de kaart er uiteindelijk uitziet:
 
I hope you got inspired and to see your lovely works on the challenge!               * Ik hoop dat je geïnspireerd bent en je mooie werkjes te zien op de uitdaging!

http://www.newtonsnookdesigns.com/made-from-scratch/ http://www.newtonsnookdesigns.com/made-from-scratch-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/pug-hugs/ http://www.newtonsnookdesigns.com/pug-hugs-die-set/
http://www.inkypawschallenge.com/

vrijdag 16 juni 2017

Whimsy Stamps Release: Day 2

Hello everyone, here I'm again. Today I have a again a card to show with my own new clear stamp "Little Isis Relaxing" made for Whimsy Stamps.               * Hallo iedereen, hier ben ik weer. Vandaag heb ik opnieuw een kaart om mijn eigen nieuwe stempel set "Little Isis Relaxing" te tonen, gemaakt voor Whimsy Stamps.

On these picture above you can see the more unusual little images where I was writing about in the previous post (click here to see that post). This cat makes her ready for a celebration with the necessary attributes. There is even a perfume bottle with the smell of mice hihi...               * Op deze foto hierboven kun je de meest ongewone kleine afbeeldingen zien, waar ik in het vorige bericht over schreef (klik hier om die post te zien). Deze kat maakt haar klaar voor een feest met de nodige attributen. Er is zelfs een parfumfles met de geur van muizen hihi...


Have a super fun weekend & don't forget to see more inspiration on the Whimsy Stamps Facebook Group.               * Nog een super fijn weekend toegewenst en vergeet niet meer inspiratie te bekijken op de Whimsy Stamps Facebook Group.

https://whimsystamps.com/products/furever-friends-die-set https://whimsystamps.com/search?q=criss+cross https://whimsystamps.com/products/little-isis-relaxing